Ledarskap

Det är viktigt att utveckla och behålla de nyckelmedarbetare som finns i organisationen i nuläget.

  • Kompetens- och ledarförsörjningsstrategi: En mycket viktig del i företagets strategiplan är utforma processer för att säkerställa verksamhetens nyckelkompetens. Ersättarplanering, traineeprogram och Management review är exempel på processer som kan användas i detta arbete.
  • Individuella utvecklingsprogram: Individens personlighet och erfarenhet matchas med nuvarande och kommande mål och förväntningar i befattningen och en individuell och mätbar ledarutvecklingplan fastställs och förankras med närmaste chef.
  • Ledningsseminarier: Ibland är det värdefullt att skapa en gemensam referensram, som kan växlas med skräddarsydda övningar och teoriavsnitt beträffande aktuell managementforskning. Beslutsteori, konflikthantering och förändringsprocesser är centrala ämnen i de flesta organisationer.
  • Organisationsfrågor – vem ska ansvara för vad och varför? Befattningsbeskrivningar, policies, och organisationsplaner ger en bra grundstruktur.